ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಲೋಹದ ಹಾಳೆಯ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಶನ್ಸ್

ಮುಖ್ಯ ಅನ್ವಯಗಳು

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್

ಕೈಗಾರಿಕಾ ಶೋಧನೆ

ರಕ್ಷಿಸಲು

ಜರಡಿ ಹಿಡಿಯುವುದು

ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ